کاربردها

اکشن Folder Exists برای بررسی وجود داشتن یک پوشه در مسیر مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکشن folder Exists

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد بررسی آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.