کاربردها

اکشن Rename Folder برای تغییر نام یک پوشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 اکشن Rename Folder

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد تغییر نام آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Destination: نام جدید که می‌خواهید بر روی پوشه انتخاب شده قرار بگیرد. می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.