دکمه ذخیره در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه ذخیره در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + S.

محدودۀ عمل: کل برنامه.

با کلیک بر روی این دکمه، تغییرات اِعمال شده در ماکرو ذخیره خواهند شد. اگر بخواهید ماکرو را با نام دیگر و یا در پوشۀ دیگری ذخیره نمایید کافیست دکمه جهت پایین متصل به این دکمه را کلیک نموده و زیرمنوی دکمه ذخیره در نوار ابزار برنامه ویراستاررا انتخاب نمایید تا کادر ذخیره کردن نمایان گردد.مقالات مرتبط

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار