با استفاده از متغیرهای سیستم می توانید اطلاعاتی نظیر نام فایل VUM، عنوان برنامه پلیر، تاریخ سیستم، تاریخ و زمان سیستم، ساعت سیستم، شمارنده صفحه نمایش و مقیاس صفحه نمایش را به دست آورید. در ادامه هر کدام از آنها را شرح داده ایم.

1- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر نام فایل VUM را به شما نمایش می دهد.

2- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر عنوان برنامه پلیر را به شما نمایش می دهد.

3- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر تاریخ سیستم را به شما نمایش می دهد.

4- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر تاریخ و زمان سیستم را به شما نمایش می دهد.

5- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر زمان سیستم را به شما نمایش می دهد.

6- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر زمان سیستم را به شما نمایش می دهد.

7- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر شمارنده صفحه نمایش را به شما نمایش می دهد.

8- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر مقیاس صفحه نمایش را به شما نمایش می دهد.

متغیّرها همانطور که از نامشان پیداست می‌توانند در سیستم‌های مختلف (و یا در شرایط مختلف) تغییر کرده و با شرایط دیگر سیستم‌ها منطبق شوند، در مباحث قبلی توضیح داده شده است که از متغیّرها می‌توان در داخل پارامترهای بسیاری از اکشن‌ها استفاده نمود تا اکشن‌ها با سیستم‌ها و شرایط مختلف سازگار شوند.مقالات مرتبط

متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستار
متغیّرهای Numeric (متغیرهای عددی) در برنامه ویراستار
متغیرهای Window & Control در برنامه ویراستار
متغیرهای Special Folder در برنامه ویراستار
متغیرهای Web در برنامه ویراستار

نمایش و عدم نمایش انواع کلی متغیرها در برنامه ویراستار