زمانیکه در اکشن‌های ماکروی خود، با المان‌های یک صفحه سایت سر و کار داشته باشید و بخواهید یکی از اکشن‌های Web Automation را در لیست اکشن‌های خود قرار دهید باید از قبل اطلاعات مربوط به آن صفحه سایت؛ یا المان‌های آن صفحه را در قالب متغیّرهای Web ذخیره کرده باشید زیرا برای اجرای اکشن‌های Web Automation نیاز است که صفحات مقصد و المان‌های آنها بطور واضح مشخص شده باشند. با استفاده از ابزار "درج" که در مربع زرد رنگ پایینِ بخش متغیّرها واقع شده است می‌توان المان‌های مورد نیاز را در قالب متغیرهای وب قرار داد (با کشیدن علامت دایره بر روی المان‌های یک صفحه سایت).

درج متغرهای Web در برنامه ویراستار

برای تغییر نام متغیرهای وب می‌توانید با راست کلیک بر روی یک المان یا یک صفحه و انتخاب گزینه تغییر نام، نام آن متغیر را تغییر دهید. قابل ذکر است که قبل از تغییر نام متغیر، نام قبلی آن برای شما قابل رویت می‌باشد.