زمانیکه اجرای یک ماکرو بوسیلۀ برنامۀ اجرا‌ کننده آغاز می‌گردد پنجرۀ اجرای ماکرو نمایان می‌شود. پنجرۀ اجرای ماکرو در خط سفید رنگ پایین خود، دستورات در دست اجرا را گزارش می‌کند و سه دکمه دارد که اولی (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) برای توقف موقت اجرا (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی)، دومی (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) برای توقف کـامل اجـرا (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) و سومین دکمه (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) زیرمنویی را برای اِعمال برخی تنظیمات باز می‌نماید و شماره (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) که شامل لیست گزارش اجرا و نمایش موقت اجرا (زمانی که اجرای یک اکشن دارای تأخیر است، با Sleeping زمان آن‌را نشان می‌دهد تا دستور بعدی اجرا شود) می‌باشد.

پنجره اجرای ماکرو برنامه اجرا کننده


مقالات مرتبط

دکمه توقف موقت اجرا در برنامه اجرا کننده
دکمه توقف کامل اجرا در برنامه اجرا کننده
دکمه تنظیمات در پنجره اجرای ماکرو برنامه اجرا کننده

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی