لیست تغییرات ربات استخراج اطلاعات از سایت ها

نسخه 2.7 (1399/04/28)

ویژگی های جدید

بازسازی "ماکروی استخراج اطلاعات از سایت دست دو"

اصلاحات

هماهنگی "ماکروی استخراج اطلاعات از سایت دیوار" با تغییرات سایت دیوار

هماهنگی "ماکروی استخراج اطلاعات از سایت شیپور" با تغییرات سایت شیپور

2.5 نسخه (1398/12/04)

ویژگی های جدید

اضافه کردن امکان استخراج اختیاری تصاویر از اگهی های سایت دیوار

افزودن امکان ادامه دادن خودکار استخراج اطلاعات از سایت دیوار برای زمانی که کار ربات ناتمام مانده است.

اصلاحات

رفع مشکل جزئی در استفاده از پروکسی

هماهنگی ربات با تغییرات اخیر سایت های دیوار و شیپور

نسخه 2.4 (1398/11/12)

ویژگی های جدید

اضافه کردن امکان تغییر پروکسی به ماکروی استخراج از دیوار

اصلاحات

بهبود ماکروهای دیوار و شیپور

نسخه 2.3 (1398/09/03)

اصلاحات

هماهنگی ربات با آپدیت‌های اخیر سایت‌ دیوار

نسخه 2.1 (1398/08/09)

اصلاحات

انتخابی کردن گرفتن تمام اطلاعات و یا گرفتن تنها شماره اشخاص

جلوگیری از ذخیره شماره های تکراری در فایل اکسل

نسخه 1.0 (1398/08/02)

اولین نسخه منتشر شده در داخل سایت کاربری مجازی (همین سایت)