لیست تغییرات ربات کامنت گذار در سایت ها

نسخه 1 (1399/04/20)

اصلاحات

اولین نسخه منتشر شده در داخل سایت کاربری مجازی (همین سایت)