فهرست مطالب
 • راهنماهی برنامه ی Editor
  • معرفی برنامه ویراستار
  • پنجره اصلی
   • درباره پنجره اصلی
   • انتخاب زبان فارسی یا انگلیسی
   • بخش شماره 1 ، نوار ابزار
    • دکمه جدید
    • دکمه باز کردن
    • دکمه ذخیره
    • دکمه تغییر
    • دکمه ویرایش
    • دکمه بالا
    • دکمه پایین
    • دکمه تکثیر کردن
    • دکمه حذف
    • دکمه پس گرفتن
    • دکمه انجام مجدد
 • راهنماهی برنامه ی Player
  • معرفی برنامه اجراکننده
  • پنجره اصلی
   • درباره پنجره اصلی
   • انتخاب زبان "فارسی یا انگلیسی"
   • دکمه باز کردن ماکرو
   • دکمه اجرا کردن ماکرو
   • چگونگی باز کردن و اجرای ماکرو
   • روش های آسان‌تر برای باز کردن و اجرای ماکرو
 • راهنماهی برنامه ی Recorder
  • معرفی برنامه ضبط کننده
  • نسخه مدیریتی (نسخه Admin) برنامه ضبط کننده چه کاربردی دارد؟
  • پنجره اصلی
   • درباره پنجره اصلی
   • انتخاب زبان "فارسی یا انگلیسی"
   • دکمه باز کردن ماکرو
   • دکمه "ضبط ماکروی جدید"
   • دکمه "ادامه دادن ضبط"