اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟